STADGAR 2018
§ 1. Klubbens namn är NIGHTCRUISERS KRISTINEHAMN

§ 2. Klubbens ändamål är att:
1. Lokalt tillvarataga och främja intresset för amerikanska bilar.
2. Klubben skall hålla kontakt med andra klubbar med samma målsättning.
3. Klubben skall arbeta utan vinstintresse och eventuellt överskott skall användas för klubbens bästa.
4. Klubben skall främja intresset för amerikanska bilar genom olika aktiviteter såsom bilutställningar,
cruisingar, fester i klubbhuset etc.

§ 3. Medlemskap kan sökas av alla som delar klubbens intressen.
     För att bli fullvärdig medlem krävs:

1. Provmedlem har 12 månaders prövotid.
2. Efter prövotiden vet den ansökande medlemmen och klubbmedlemmarna om personen uppfyller
kraven för att få fullvärdigt medlemskap.
3. Uppfyller inte medlemmen kraven får den fortsätta att vara stödmedlem.
4. Personen kan senare komma med en ny ansökan om provmedlemskap
5. Under prövotiden har provmedlemmarna samma rättigheter och skyldigheter.
6. Medlem ska medverka till att hjälpa till på klubbens aktiviteter och närvara på klubbmöten.
7. Uteslutande av medlem kan ske efter skriftlig varning vid beteende som inte är förenligt med
klubbens stadgar.
8. Endast fullvärdiga medlemmar som är närvarande vid möte har rösträtt.
9. Endast fullvärdiga medlemmar får bära ryggtryck.
10. Fullvärdigt medlemskap kan endast innehas i en föreningen med liknade verksamhet.

§ 4. Varje medlem förbinder sig att betala årsavgift, som fastställes av Årsmötet.

§ 5. Medlemskap upphör om detta gjorts muntlig eller skriftligt till klubben.

§ 6. Medlem kan uteslutas ur klubben på någon av följande grunder:
1. Om årsavgiften ej betalas.
2. Om grovt brott mot klubbens stadgar förekommit.
3. Om klubbens namn missbrukas eller utnyttjas i kommersiellt syfte för egen vinning.

§ 7. Ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter utses för två år i taget och suppleanter utses ett år i taget.
1. Ordförande, sekreterare och en ledamot väljs första året och kassör och
en ledamot väljs andra året. Styrelsen utses av årsmötet.
2. Årsmötet utser två medlemmar till valberedning, med syfte att ta fram kanidater till styrelsen.
3. Pr-ansvarig/Pr-kommitté, festansvarig/festkommitté och webbmaster väljs på ett år.

§ 8. Styrelsen eller valberedningens positioner får ej innehas av medlemmar från samma familj,
eller närbesläktade.

§ 9. Ändring eller tillägg i stadgar beslutas av årsmötet.
Förslag till ändring eller tillägg skall skriftligen lämnas till avgående styrelse senast den 31 december.

§ 10. Årsmötet skall hållas i mars månad. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen
      till varje medlem minst 14 dagar före årsmötet.

§ 11. Vid nedläggning av föreningen Nightcruisers skall alla skulder regleras, alla inventarier skall avyttras och överskott delas lika bland fullvärdiga medlemmar.
      till varje medlem minst 14 dagar före årsmötet.

      Kristinehamn den 21 mars 2018