STADGAR
§ 1. Klubbens namn är NIGHTCRUISERS KRISTINEHAMN

§ 2. Klubbens ändamål är att:
1. Lokalt tillvarataga och främja intresset för amerikanska bilar.
2. Klubben skall hålla kontakt med andra klubbar med samma målsättning.
3. Klubben skall arbeta utan vinstintresse och eventuellt överskott skall användas för klubbens bästa.
4. Klubben skall främja intresset för amerikanska bilar genom olika aktiviteter såsom bilutställningar, cruisingar, fester i klubbhuset etc.

§ 3. Medlemskap kan sökas av alla som delar klubbens intressen.
     För att bli fullvärdig medlem krävs:

1. Provmedlem har 12 månaders prövotid.
2. Efter prövotiden vet den ansökande medlemmen och klubbmedlemmarna om personen uppfyller
kraven för att få fullvärdigt medlemskap.
3. Uppfyller inte medlemmen kraven får den fortsätta att vara stödmedlem.
4. Personen kan senare komma med en ny ansökan om provmedlemskap
5. Under prövotiden har provmedlemmarna samma rättigheter och skyldigheter.
6. Medlem ska medverka till att hjälpa till på klubbens aktiviteter och närvara på klubbmöten.
7. Uteslutande av medlem kan ske efter skriftlig varning vid beteende som inte är förenligt med klubbens stadgar.
8. Endast fullvärdiga medlemmar som är närvarande vid möte har rösträtt.
9. Endast fullvärdiga medlemmar får bära ryggtryck.
10. Fullvärdigt medlemskap kan endast innehas i en föreningen med liknade verksamhet.
11. För fullvärdigt medlemskap krävs att personen har fyllt 18 år och har ansökt om provmedlemskap ett år innan dagen man fyller 18 år.
12.Personer ej fyllda 18 år beläggs ej med någon medlemsavgift förens årsskiftet.
13.Tidigare fullvärdiga medlemmar som på eget bevåg lämnat klubben eller gått ner till stödmedlem och vill komma tillbaka som fullvärdig medlem kan vid medlemsmöte röstas in till fullvärdig medlem.
14. Medlem som tagit så kallad ”time out” utan giltig orsak skall inte kunna komma tillbaka som fullvärdig medlem. Utan kan eventuellt bli provmedlem om styrelsen och medlemmarna anser detta genom röstning.
15. Medlem som har giltig orsak till att ta en paus ska meddela styrelsen detta, styrelsen tar då beslut om medlemmen ska gå ner som stödmedlem eller kan vara kvar som fullvärdig medlem under den tid som medlemmen behöver.

§ 4. Varje medlem förbinder sig att betala årsavgift, som fastställes av Årsmötet.

§ 5. Medlemskap upphör om detta gjorts muntlig eller skriftligt till klubben.

§ 6. Medlem kan uteslutas ur klubben på någon av följande grunder:
1. Om årsavgiften ej betalas.
2. Om grovt brott mot klubbens stadgar förekommit.
3. Om klubbens namn missbrukas eller utnyttjas i kommersiellt syfte för egen vinning.
4.Medlem som ertappas att stjäla eller förskingrar från klubben kan med omedelbar verkan uteslutas.

§ 7. Ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter utses för två år i taget och suppleanter utses ett år i taget.
1. Ordförande, sekreterare och en ledamot väljs första året och kassör och
en ledamot väljs andra året. Styrelsen utses av årsmötet.
2. Årsmötet utser två medlemmar till valberedning, med syfte att ta fram kandidater till styrelsen.
3. Pr-ansvarig/Pr-kommitté, festansvarig/festkommitté och webbmaster väljs på ett år.
4. Två revisorer skall väljas på ett år åt gången och jämte dessa skall en revisorssuppleant väljas under samma tidsperiod.

§ 8. Styrelsen eller valberedningens positioner får ej innehas av medlemmar från samma familj, eller närbesläktade.
1.Senast en vecka efter årsmötets avslutande skall ett konstituerande möte hållas där även ett Arbetsutskott fastställs.
2.Au(Arbetsutskott) som utses vid konstituerande möte skall bestå av 3 styrelsemedlemmar.
3.För beslut gällande summor upp till 5.000 kr krävs ett protokollfört Au beslut. Detta undantas om särskilda händelser föranleder en högre kostnad så som akuta reparationer.
4.En vald representant från ungdomsmedlemmarna med en maxålder av 18 år vid årsskiftet adjungeras in i styrelsen med rösträtt om inte särskilt känsliga situationer uppstår.

§ 9. Ändring eller tillägg i stadgar beslutas av årsmötet.
Förslag till ändring eller tillägg skall skriftligen lämnas till avgående styrelse senast den 31 december.

§ 10. Årsmötet skall hållas i mars månad. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen
      till varje medlem minst 14 dagar före årsmötet.

§ 11. Vid nedläggning av föreningen Nightcruisers skall alla skulder regleras, alla inventarier skall avyttras och överskott delas lika bland fullvärdiga medlemmar.

      Kristinehamn den 14:e Mars 2020